16/CHOLIMEXFOOD/2018 - BÁNH ÍT TRẦN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

157-19/CV-CT: Thay Nhãn

10/09/2019

Nội dung

16/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

15/CHOLIMEXFOOD/2018 - HÁ CẢO HAI MÙA

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

15/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

14/CHOLIMEXFOOD/2018 - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

234-19/CV-CT : Thay nhãn

04/09/2019

Nội dung

14/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

13/CHOLIMEXFOOD/2018 - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT THANH VỊ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

155-19/CV-CT: Thay Nhãn

10/09/2019

Nội dung

13/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn

06/06/2019

Nội dung công bố

12/CHOLIMEXFOOD/2018 - NƯỚC NẮM HƯƠNG VIỆT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

25-20/CV-CT: thay đổi màu sắc, thiết kế.

17/02/2020

Nội dung thay đổi

152-19/CV-CT: Thay nhãn

10/09/2019

Nội dung

12/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 29/09/2018

 Nội dung công bố

2193/2015/YTHCM-XNCB - CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố 2193/2015/YTHCM-XNCB

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

06/CHOLIMEXFOOD/2018 - SÚI CẢO TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

20-20/CV-CT: Bổ sung nhãn - khối lượng tịnh

06/02/2020

Nội dung bổ sung

254-19/CV-CT: Thay nhãn

20/09/2019

Nội dung

06/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

05/CHOLIMEXFOOD/2018 - HOÀNG THÁNH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

19-20/CV-CT: bổ sung nhãn -  Bổ sung khối lượng tịnh

06/02/2020

Nội dung bổ sung

05/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu