XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HƠP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM - SẢN PHẨM TƯƠNG CÀ

 

Số xác nhận công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

1100/2017/YTHCM-XNCB

 21/03/2017

 Nội dung tài liệu

 Bổ sung nhãn  28/03/2018  Nội dung bổ sung
     

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HƠP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM - SẢN PHẨM TƯƠNG ỚT

 

Số xác nhận công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

4670/2014/YTHCM-XNCB

 16/12/2014

 Nội dung tài liệu

 Bổ sung nhãn  28/03/2018  Nội dung bổ sung