48/CHOLIMEX FOOD/2019 - BÁNH XẾP KIỂU NHẬT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

311-19/CV-CT : bổ sung nhãn

- Khối lượng tịnh 2 kg

12/11/2019

Nội dung bổ sung

301-19/CV-CT: Thay nhãn

- Thay đổi mã sô mã vạch

08/11/2019

Nội dung thay đổi

48/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/11/2019

 Nội dung công bố

32/CHOLIMEX FOOD/2019 - BÁNH BAO NHÂN THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

32/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/11/2019

 Nội dung công bố

31/CHOLIMEX FOOD/2019 - BÁNH BAO CHAY

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

302_19/CV_CT : Thay nhãn

- Thay đổi mã số mã vạch

08/11/2019

Nội dung thay thế

31/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/11/2019

 Nội dung công bố

47/CHOLIMEX FOOD/2019 - XỐT SUKI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

47/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 01/11/2019

 Nội dung công bố

45/CHOLIMEX FOOD/2019 - NƯỚC MẮM ĂN LIỀN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

45/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố

43/CHOLIMEX FOOD/2019 - SATẾ TÔM XO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

43/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố

39/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ỚT CHUA NGỌT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

39/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố

14/CHOLIMEX FOOD/2019 - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

14/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố