2113/2016/YTHCM-XNCB - XỐT RANG ME

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố : 2113/2016/YTHCM-XNCB

- Nhãn (151-19/CV-CT)

 03/06/2019

16/09/2019

 Nội dung tài liệu

736/2018/ATTPHCM-XNCB - GIA VỊ KHO CÁ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

233-19/CV-CT

- Xác nhận công bố

- Thay Nhãn

 31/08/2019

 Nội dung công bố

735/2018/ATTPHCM-XNCB - GIA VỊ KHO THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

231-19/CV-CT

- Xác nhận công bố

- Thay Nhãn

 31/08/2019

 Nội dung công bố

38/CHOLIMEX FOOD/2019 - BỘT CANH NẤM BÀO NGƯ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

38/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 04/09/2019

 Nội dung công bố

37/CHOLIMEX FOOD/2019 - BỘT CANH NẤM HƯƠNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

37/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 04/09/2019

 Nội dung công bố

36/CHOLIMEX FOOD/2019 - BỘT CANH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

36/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 04/09/2019

 Nội dung công bố

35/CHOLIMEX FOOD/2019 - CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

236-19/CV-CT: Thay nhãn

04/09/2019

Nội dung

35/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 26/08/2019

 Nội dung công bố

34/CHOLIMEX FOOD/2019 - XỐT ƯỚP XÁ XÍU

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

34/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 26/08/2019

 Nội dung công bố