BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố 2193/2015/YTHCM-XNCB

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - SÚI CẢO TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

06/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - HOÀNG THÁNH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

05/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - BÁNH XẾP TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

04/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - CHẢ GIÒ XỐP

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

03/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - TƯƠNG ỚT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

02/CHOLIMEXFOOD/2018

 04/08/2018

 Nội dung tài liệu

 Nhãn  04/08/2018  Nội dung nhãn

 BN18071510
 MM18074602

 02/08/2018  Nội dung tài liệu