56/CHOLIMEXFOOD/2020 - XỐT MÌ Ý CÀ CHUA

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

56/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nội dung công bố

- Kết quả thử nghiệm

 21/07/2020

 Nội dung công bố

55/CHOLIMEXFOOD/2020 - XỐT MÌ Ý BÒ BẰM

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

55/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nội dung công bố

- Kết quả thử nghiệm

 21/07/2020

 Nội dung công bố

54/CHOLIMEXFOOD/2020 - XỐT TERIYAKI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

54/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nội dung công bố

- Kết quả thử nghiệm

 29/06/2020

 Nội dung công bố

53/CHOLIMEX FOOD/2020 - TƯƠNG ỚT NGỌT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

53/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 22/05/2020

 Nội dung công bố

52/CHOLIMEX FOOD/2020 - HÁ CẢO TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

52/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/05/2020

 Nội dung công bố

51/CHOLIMEX FOOD/2020 - CHẢ GIÒ XỐP CHAY

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

51/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/04/2020

 Nội dung công bố

50/CHOLIMEX FOOD/2020 - XỐT BÚN BÒ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

50/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/03/2020

 Nội dung công bố

49/CHOLIMEX FOOD/2020 - XỐT BÒ KHO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

49/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/03/2020

 Nội dung công bố