BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - SATE CHAY

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

11/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 26/09/2018

 Nội dung công bố

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - DẦU DẤM TRỘN SALAD

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

10/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 26/09/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - TƯƠNG ỚT CAY NỒNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

09/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 26/09/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - TƯƠNG ỚT SRIRACHA

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn

29/11/2018

 Nội dung tài liệu

08/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 26/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố 2193/2015/YTHCM-XNCB

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - SÚI CẢO TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

06/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - HOÀNG THÁNH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

05/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - BÁNH XẾP TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

04/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu