BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 20 - TƯƠNG ỚT TỰ NHIÊN

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

20/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/04/2019

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 08 - TƯƠNG ỚT SRIRACHA

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

08/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/04/2019

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 11 - SATẾ CHAY

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

11/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 27/02/2019

 Nội dung công bố

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 09 - TƯƠNG ỚT CAY NỒNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

09/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 27/02/2019

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 02-MS - TƯƠNG ỚT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

02-MS/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 27/02/2019

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - DẦU DẤM TRỘN SALAD

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

10/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/02/2019

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC MẮM CHOLIMEX

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 29/11/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn sản phẩm

04/04/2019

Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 07 - TƯƠNG ỚT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

07/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 29/11/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn

04/04/2019

Nội dung công bố