736/2018/ATTPHCM-XNCB - GIA VỊ KHO CÁ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

233-19/CV-CT

- Xác nhận công bố

- Thay Nhãn

 31/08/2019

 Nội dung công bố

735/2018/ATTPHCM-XNCB - GIA VỊ KHO THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

231-19/CV-CT

- Xác nhận công bố

- Thay Nhãn

 31/08/2019

 Nội dung công bố

38/CHOLIMEX FOOD/2019 - BỘT CANH NẤM BÀO NGƯ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

38/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 04/09/2019

 Nội dung công bố

37/CHOLIMEX FOOD/2019 - BỘT CANH NẤM HƯƠNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

37/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 04/09/2019

 Nội dung công bố

36/CHOLIMEX FOOD/2019 - BỘT CANH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

36/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 04/09/2019

 Nội dung công bố

35/CHOLIMEX FOOD/2019 - CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

322-19/CV-CT: Thay đổi mã số mã vạch..

26/11/2019

Nội dung thay thế

308-19/CV-CT: bổ sung nhãn

- Khối lượng tịnh 2kg

12/11/2019

Nội dung bổ sung

236-19/CV-CT: Thay nhãn

04/09/2019

Nội dung

35/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 26/08/2019

 Nội dung công bố

34/CHOLIMEX FOOD/2019 - XỐT ƯỚP XÁ XÍU

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

369-19/CV-CT: Thay đổi màu sắc, hình ảnh

16/12/2019

Nội dung thay đổi

34/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 26/08/2019

 Nội dung công bố

THAY THẾ NHÃN SẢN PHẨM (211-19/CV-CT)

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Danh sách sản phẩm:

- Tương ớt  
            (07/CHOLIMEXFOOD/2018)

- Tương cà  
            (17-MS/CHOLIMEXFOOD/2018)

- Tương cà Ketchup
            (19/CHOLIMEXFOOD/2018)

- Lẩu Thái
            (24/CHOLIMEXFOOD/2019)

 26/08/2019

 Nội dung tài liệu