BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - XÚC XÍCH CHIÊN TAKO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 01/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - XÚC XÍCH HẤP TAKO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 01/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - BÁNH ÍT TRẦN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

16/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - HÁ CẢO HAI MÙA

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

15/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

14/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT THANH VỊ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

13/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC NẮM HƯƠNG VIỆT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

12/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 29/09/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố 2193/2015/YTHCM-XNCB

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu