BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - SÚI CẢO TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

06/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - HOÀNG THÁNH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

05/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - BÁNH XẾP TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

04/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - CHẢ GIÒ XỐP

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

03/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - CHẢ GIÒ XỐP CON TÔM

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

01/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

 

10/09/2018

Nội dung tài liệu

01/CHOLIMEXFOOD/2018

 04/08/2018

 Nội dung tài liệu

 Nhãn  04/08/2018  Nội dung nhãn

 BN18071271
MM18073780

 27/07/2018  Nội dung tài liệu

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HƠP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM - SẢN PHẨM TƯƠNG CÀ

Số xác nhận công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

1100/2017/YTHCM-XNCB

 21/03/2017

 Nội dung tài liệu

 Bổ sung nhãn  28/03/2018  Nội dung bổ sung
     

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HƠP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM - SẢN PHẨM TƯƠNG ỚT

Số xác nhận công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

4670/2014/YTHCM-XNCB

 16/12/2014

 Nội dung tài liệu

 Bổ sung nhãn  28/03/2018  Nội dung bổ sung