18/CHOLIMEX FOOD/2019 - CHẠO TÔM

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

307-19/CV-CT: bổ sung nhãn

- Khối lượng tĩnh 2kg

12/11/2019

Nội dung bổ sung

257-19/CV-CT:Thay nhãn

20/09/2019

Nội dung

18/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/05/2019

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Nước tương đậu nành

- Bổ sung Nhãn

 

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

22/CHOLIMEXFOOD/2019 - XỐT LẨU CHUA HẢI SẢN

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

232-19/CV-CT: thay nhãn

04/09/2019

Nội dung

22/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

21/CHOLIMEXFOOD/2019 - CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

237-19/CV-CT: Thay nhãn

04/09/2019

Nội dung

21/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/04/2019

 Nội dung tài liệu

20/CHOLIMEXFOOD/2019 - TƯƠNG ỚT TỰ NHIÊN

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

154-19/CV-CT: Thay Nhãn

10/09/2019

Nội dung

20/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/04/2019

 Nội dung tài liệu

08/CHOLIMEXFOOD/2019 - TƯƠNG ỚT SRIRACHA

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

156-19/CV-CT

10/09/2019

Nội dung

08/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/04/2019

 Nội dung tài liệu

11/CHOLIMEXFOOD/2019 - SATẾ CHAY

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

153-19/CV-CT: Thay nhãn

10/09/2019

Nội dung

11/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 27/02/2019

 Nội dung công bố

 

09/CHOLIMEXFOOD/2019 - TƯƠNG ỚT CAY NỒNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

239-19/CV-CT: Thay nhãn

04/09/2019

Nội dung

09/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 27/02/2019

 Nội dung công bố