17-MS/CHOLIMEXFOOD/2018 - TƯƠNG CÀ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

17-MS/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 11/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - XÚC XÍCH MOCHI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 01/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - XÚC XÍCH CHIÊN TAKO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 01/10/2018

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - XÚC XÍCH HẤP TAKO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 01/10/2018

 Nội dung công bố

16/CHOLIMEXFOOD/2018 - BÁNH ÍT TRẦN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

157-19/CV-CT: Thay Nhãn

10/09/2019

Nội dung

16/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

15/CHOLIMEXFOOD/2018 - HÁ CẢO HAI MÙA

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

15/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

14/CHOLIMEXFOOD/2018 - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

234-19/CV-CT : Thay nhãn

04/09/2019

Nội dung

14/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

13/CHOLIMEXFOOD/2018 - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT THANH VỊ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

155-19/CV-CT: Thay Nhãn

10/09/2019

Nội dung

13/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn

06/06/2019

Nội dung công bố