12/CHOLIMEXFOOD/2018 - NƯỚC NẮM HƯƠNG VIỆT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

25-20/CV-CT: thay đổi màu sắc, thiết kế.

17/02/2020

Nội dung thay đổi

152-19/CV-CT: Thay nhãn

10/09/2019

Nội dung

12/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 29/09/2018

 Nội dung công bố

2193/2015/YTHCM-XNCB - CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố 2193/2015/YTHCM-XNCB

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

06/CHOLIMEXFOOD/2018 - SÚI CẢO TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

20-20/CV-CT: Bổ sung nhãn - khối lượng tịnh

06/02/2020

Nội dung bổ sung

254-19/CV-CT: Thay nhãn

20/09/2019

Nội dung

06/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

05/CHOLIMEXFOOD/2018 - HOÀNG THÁNH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

19-20/CV-CT: bổ sung nhãn -  Bổ sung khối lượng tịnh

06/02/2020

Nội dung bổ sung

05/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

04/CHOLIMEXFOOD/2018 - BÁNH XẾP TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

370-19/CV-CT: Điều chỉnh nội dung ghi thành phần

16/12/2019

Nội dung thay đổi

255-19/CV-CT: Thay nhãn

20/09/2019

Nội dung

04/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

03/CHOLIMEXFOOD/2018 - CHẢ GIÒ XỐP

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

306-19/CV-CT: bổ sung nhãn

- Khối lượng tịnh 2kg

12/11/2019

Nội dung bổ sung

Thay nhãn sản phẩm:

203-19/CV-CT

19/08/2019

Nội dung tài liệu

03/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018

 Nội dung tài liệu

01/CHOLIMEXFOOD/2018 - CHẢ GIÒ XỐP CON TÔM

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

305-19/CV-CT: thay nhãn

- Khối lượng tịnh 1kg

12/11/2019

Nội dung thay đổi

256-19/CV-CT

20/09/2019

Nội dung

01/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

 

10/09/2018

Nội dung tài liệu

01/CHOLIMEXFOOD/2018

 04/08/2018

 Nội dung tài liệu

 Nhãn  04/08/2018  Nội dung nhãn

 BN18071271
MM18073780

 27/07/2018  Nội dung tài liệu

1100/2017/YTHCM-XNCB - SẢN PHẨM TƯƠNG CÀ

 

Số xác nhận công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

1100/2017/YTHCM-XNCB

 21/03/2017

 Nội dung tài liệu

 Bổ sung nhãn  28/03/2018  Nội dung bổ sung