25/CHOLIMEX FOOD/2019 - DẦU HÀO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

25/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 03/06/2019

 Nội dung công bố

NHÃN SẢN PHẨM - XỐT ƯỚP XÁ XÍU

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố : 5795/2016/YTHCM-XNCB

- Nhãn

 29/05/2019

 Nội dung tài liệu

24/CHOLIMEX FOOD/2019 - LẨU THÁI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

24/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 22/05/2019

 Nội dung công bố

23/CHOLIMEX FOOD/2019 - XỐT MAYONNAISE

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

23/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/05/2019

 Nội dung công bố

18/CHOLIMEX FOOD/2019 - CHẠO TÔM

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

18/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/05/2019

 Nội dung công bố

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Nước tương đậu nành

- Bổ sung Nhãn

 

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 22 - XỐT LẨU CHUA HẢI SẢN

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

22/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/05/2019

 Nội dung tài liệu

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 21 - CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

21/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/04/2019

 Nội dung tài liệu