14/CHOLIMEX FOOD/2019 - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

14/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố

46/CHOLIMEX FOOD/2019 - CHẢ GIÒ RẾ THẬP CẨM

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

46/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

44/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ỚT GỪNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

44/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

42/CHOLIMEX FOOD/2019 - ỚT SATẾ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

42/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

41/CHOLIMEX FOOD/2019 - ỚT KHÔ SATẾ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

41/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

40/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ỚT XÍ MUỘI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

40/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

947/2018/ATTPHCM-XNCB - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

253-19/CV-CT: Thay Nhãn

 

- Xác nhận công bố:

947/2018/ATTPHCM-XNCB

 

 20/09/2019

 Nội dung công bố

2113/2016/YTHCM-XNCB - XỐT RANG ME

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố : 2113/2016/YTHCM-XNCB

- Nhãn (151-19/CV-CT)

 03/06/2019

16/09/2019

 Nội dung tài liệu