01/CHOLIMEX FOOD/2018 – CHẢ GIÒ XỐP CON TÔM

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

305-19/CV-CT: thay nhãn

– Khối lượng tịnh 1kg

12/11/2019

Nội dung thay đổi

256-19/CV-CT

20/09/2019

Nội dung

01/CHOLIMEXFOOD/2018

– Nhãn

10/09/2018

Nội dung tài liệu

01/CHOLIMEXFOOD/2018

 04/08/2018

 Nội dung tài liệu

 Nhãn  04/08/2018  Nội dung nhãn
 BN18071271
MM18073780
 27/07/2018  Nội dung tài liệu