03/CHOLIMEX FOOD/2018 – CHẢ GIÒ XỐP

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

285/CMF: Thay thế nhãn sản phẩm25/11/2020Nội dung thay thế
306-19/CV-CT: bổ sung nhãn

– Khối lượng tịnh 2kg

12/11/2019 Nội dung bổ sung
Thay nhãn sản phẩm:

203-19/CV-CT

19/08/2019 Nội dung tài liệu
03/CHOLIMEXFOOD/2018

– Nhãn- Kết quả thử nghiệm

 10/09/2018  Nội dung tài liệu