07/CHOLIMEX FOOD/2018 – TƯƠNG ỚT

Nội dung

Ngày công bố Thông tin chi tiết 
04/CMF: Bổ sung khối lượng tịnh 10g12/01/2021Nội dung công bố
256/CV-CMF14/10/2020Nội dung công bố

235-19/CV-CT: Thay nhãn

04/09/2019 Nội dung
07/CHOLIMEXFOOD/2018

– Nhãn- Kết quả thử nghiệm

 29/11/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn 04/04/2019 Nội dung công bố