1100/2017/YTHCM-XNCB – SẢN PHẨM TƯƠNG CÀ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết 
05/CMF: Bổ sung khối lượng tĩnh 10g12/01/2021Nội dung bổ sung
257/CV-CMF14/10/2020Nội dung bổ sung
1100/2017/YTHCM-XNCB  21/03/2017  Nội dung tài liệu
 Bổ sung nhãn 28/03/2018 Nội dung bổ sung