12/CHOLIMEX FOOD/2018 – NƯỚC NẮM HƯƠNG VIỆT

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

25-20/CV-CT: thay đổi màu sắc, thiết kế.

17/02/2020

Nội dung thay đổi

152-19/CV-CT: Thay nhãn

10/09/2019

Nội dung

12/CHOLIMEXFOOD/2018

– Nhãn

– Kết quả thử nghiệm

 29/09/2018

 Nội dung công bố