25/CHOLIMEX FOOD/2019 – DẦU HÀO

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

Bổ sung nhãn: khối lượng tịnh 170g

07/03/2020

Nội dung bổ sung

Thay nhãn sản phẩm:

204-19/CV-CT

19/08/2019

Nội dung công bố

25/CHOLIMEXFOOD/2019

– Nhãn

– Kết quả thử nghiệm

 03/06/2019

 Nội dung công bố