30/CHOLIMEX FOOD/2019 – XỐT CÁ CHIÊN

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

30/CHOLIMEXFOOD/2019

– Nhãn

– Kết quả thử nghiệm

 09/07/2019

 Nội dung công bố

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈