43/CHOLIMEX FOOD/2019 – SATẾ TÔM XO

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

67-20/CV-CT: Thay đổi màu sắc, thiết kế

17/04/2020

Nội dung thay đổi

43/CHOLIMEXFOOD/2019

– Nhãn

– Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố