48/CHOLIMEX FOOD/2019 – BÁNH XẾP KIỂU NHẬT

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết 

374-19/CV-CT: thay đổi mã số mã vạch

19/12/2019

Nội dung thay thế

311-19/CV-CT : bổ sung nhãn

– Khối lượng tịnh 2 kg

12/11/2019

Nội dung bổ sung

301-19/CV-CT: Thay nhãn

– Thay đổi mã sô mã vạch

08/11/2019

Nội dung thay đổi

48/CHOLIMEXFOOD/2019

– Nhãn

– Kết quả thử nghiệm

 06/11/2019

 Nội dung công bố