55/CHOLIMEX FOOD/2020 – XỐT MÌ Ý BÒ BẰM

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

55/CHOLIMEXFOOD/2020

– Nội dung công bố

– Kết quả thử nghiệm

 19/11/2020

 Nội dung công bố