Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

56/CHOLIMEXFOOD/2020

– Nội dung công bố

– Kết quả thử nghiệm

 21/07/2020

 Nội dung công bố