Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
67/CHOLIMEX FOOD/2021: SA TẾ TÔM
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
01/04/2021Nội dung tài liệu