76/CHOLIMEX FOOD/2022: XỐT TIÊU ĐEN

NỘI DUNGNGÀY CÔNG BỐTHÔNG TIN CHI TIẾT 
76/CHOLIMEX FOOD/2022:
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
24/08/2022Nội dung công bố
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
05/04/2022Nội dung công bố