BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi Quí Cổ đông công ty,

Danh sách bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty

STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  
1 Diệp Nam Hải Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng Quản trị Xem thông tin 
2 Nguyễn Thị Huyền Trang Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng Quản trị Xem thông tin 
3 Hồ Ngọc Hương Phó Tổng Giám đốc Xem thông tin 
4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Kế toán Trưởng Xem thông tin