20/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG ỚT TỰ NHIÊN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 20/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

08/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG ỚT SRIRACHA

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 08/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

24/CHOLIMEXFOOD/2024: LẨU THÁI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 24/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

25/CHOLIMEXFOOD/2024: DẦU HÀO

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 25/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

51/CHOLIMEXFOOD/2024: CHẢ GIÒ XỐP CHAY

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 51/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

31/CHOLIMEXFOOD/2024: BÁNH BAO CHAY

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 31/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

05/CHOLIMEXFOOD/2024: HOÀNH THÁNH

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 05/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

03/CHOLIMEXFOOD/2024: CHẢ GIÒ XỐP

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 03/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

01/CHOLIMEXFOOD/2024: CHẢ GIÒ XỐP CON TÔM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 01/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

80/CHOLIMEXFOOD/2024: BÁNH BAO NHÂN XÁ XÍU

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 80/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]