30/CHOLIMEX FOOD/2024: BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 30/CHOLIMEX FOOD/2024– Bản tự công bố– [...]

45/CMF: THAY NHÃN MỚI NƯỚC MẮM CHOLIMEX 40° ĐẠM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 45/CMF/2023:89/CHOLIMEXFOOD/2024– Bản tự công bố– Nhãn [...]

46/CHOLIMEX FOOD/2024: CHẢ GIÒ RẾ THẬP CẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 46/CHOLIMEX FOOD/2024:– Bản tự công bố– [...]

89/CHOLIMEX FOOD/2024: NƯỚC MẮM CHOLIMEX 40° ĐẠM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 89/CHOLIMEX FOOD/2024:– Bản tự công bố– [...]

256-19/CV-CT: THÔNG BÁO THAY THẾ NHÃN SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 01/CHOLIMEX FOOD/2018– Bản tự công bố– [...]

01/CHOLIMEX FOOD/2024: BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 01/CHOLIMEX FOOD/2024– Bản tự công bố– [...]

305-19/CV-CT: THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÃN SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 305-19/CV-CT:01/CHOLIMEX FOOD/2018– Bản tự công bố– [...]

198/CMF: THAY NHÃN MỚI XỐT CÁ CHIÊN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 198/CMF/2023:30/CHOLIMEXFOOD/2022– Bản tự công bố– Nhãn [...]

185/CMF: HỘP GIA VỊ TRAO GỬI YÊU THƯƠNG

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 185/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

184/CMF: HỘP GIA VỊ MÓN NGON TRÒN VỊ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 184/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]