69/CHOLIMEXFOOD/2024: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 69/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

69/CHOLIMEX FOOD/2023: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 69/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

14/CHOLIMEXFOOD/2023: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 14/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

13/CHOLIMEXFOOD/2022: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH – HƯƠNG VIỆT THANH VỊ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 13/CHOLIMEXFOOD/2022 20/11/2022 Nội dung chi tiết [...]

69/CHOLIMEXFOOD/2021: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  69/CHOLIMEX FOOD/2021: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH– [...]

14/CHOLIMEX FOOD/2019 – NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  14/CHOLIMEXFOOD/2019 – Nhãn – Kết quả [...]

947/2018/ATTPHCM-XNCB – NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  253-19/CV-CT: Thay Nhãn – Xác nhận công bố:947/2018/ATTPHCM-XNCB [...]

14/CHOLIMEX FOOD/2018 – NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  234-19/CV-CT : Thay nhãn 04/09/2019 Nội [...]

13/CHOLIMEX FOOD/2018 – NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT THANH VỊ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  155-19/CV-CT: Thay Nhãn 10/09/2019 Nội dung [...]

14/CHOLIMEX FOOD/2019 – NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  – Nhãn– Kết quả thử nghiệm [...]