73/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG CÀ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 73/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

84/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG CÀ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 84/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

19/CHOLIMEXFOOD/2022: TƯƠNG CÀ KETCHUP

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 19/CHOLIMEX FOOD/2022:– Bản tự công bố– [...]

73/CHOLIMEX FOOD/2022: TƯƠNG CÀ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 73/CHOLIMEX FOOD/2022: TƯƠNG CÀ– Bản tự [...]

73/CHOLIMEX FOOD/2021 – TƯƠNG CÀ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 73/CHOLIMEXFOOD/2021: Tương Cà– Công bố sản [...]

26/CHOLIMEX FOOD/2019 – TƯƠNG SRIRACHA KETCHUP

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  26/CHOLIMEXFOOD/2019 – Nhãn – Kết quả [...]

19/CHOLIMEX FOOD/2018 – TƯƠNG CÀ KETCHUP

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  19/CHOLIMEXFOOD/2018 – Nhãn – Kết quả [...]

17-MS/CHOLIMEX FOOD/2018 – TƯƠNG CÀ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  125/CMF: điều chỉnh cách ghi tiếng [...]

1100/2017/YTHCM-XNCB – SẢN PHẨM TƯƠNG CÀ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  05/CMF: Bổ sung khối lượng tĩnh [...]