71/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG ĐEN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 71/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

28/CHOLIMEXFOOD/2024: TƯƠNG ĐEN PHỞ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 28/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

71/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG ĐEN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 71/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

28/CHOLIMEXFOOD/2022 : TƯƠNG ĐEN PHỞ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 28/CHOLIMEXFOOD/2022– Nội dung công bố– Kết [...]

71/CHOLIMEXFOOD/2022: TƯƠNG ĐEN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 71/CHOLIMEXFOOD/2022– Nội dung công bố– Kết [...]

28/CHOLIMEXFOOD/2021 : TƯƠNG ĐEN PHỞ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết 28/CHOLIMEXFOOD/2021– Nội dung công bố– Kết [...]

71/CHOLIMEXFOOD/2021: TƯƠNG ĐEN

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết 71/CHOLIMEXFOOD/2021– Nội dung công bố– Kết [...]

3370/2016/YTHCM-XNCB – TƯƠNG ĐEN

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  – Bổ sung khối lương tịnh [...]

28/CHOLIMEX FOOD/2019 – TƯƠNG ĐEN PHỞ

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  28/CHOLIMEXFOOD/2019 – Nhãn – Kết quả [...]