85/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG ỚT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 85/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

07/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG ỚT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 07/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

27/CHOLIMEXFOOD/2022: TƯƠNG ỚT PHỞ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 27/CHOLIMEX FOOD/2022:– Bản tự công bố– [...]

44/CHOLIMEXFOOD/2022: TƯƠNG ỚT GỪNG

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 44/CHOLIMEX FOOD/2022: – Bản tự công [...]

09/CHOLIMEX FOOD/2022: TƯƠNG ỚT CAY NỒNG

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 09/CHOLIMEX FOOD/2022: – Bản tự công [...]

40/CHOLIMEXFOOD/2022: TƯƠNG ỚT XÍ MUỘI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 40/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

08/CHOLIMEXFOOD/2022: TƯƠNG ỚT SRIRACHA

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 08/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

20/CHOLIMEXFOOD/2022: TƯƠNG ỚT TỰ NHIÊN

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết 20/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

39/CHOLIMEXFOOD/2022: TƯƠNG ỚT CHUA NGỌT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết 39/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

79/CHOLIMEX FOOD/2022: TƯƠNG ỚT SIÊU CAY

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 79/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]