63/CHOLIMEX FOOD/2021:XÚC XÍCH CHIÊN TAKO

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  63/CHOLIMEX FOOD/2021:XÚC XÍCH CHIÊN TAKO– Bản [...]

62/CHOLIMEX FOOD/2021: XÚC XÍCH HẤP TAKO

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  62/CHOLIMEX FOOD/2021:XÚC XÍCH HẤP TAKO– Bản [...]

61/CHOLIMEX FOOD/2021 – XÚC XÍCH MOCHI

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  61/CHOLIMEX FOOD/2021:XÚC XÍCH MOCHI– Bản tự [...]

768/2018/ATTPHCM-XNCB – XÚC XÍCH MOCHI

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  Bổ sung nhãn sản phẩm  01/10/2018 [...]

767/2018/ATTPHCM-XNCB – XÚC XÍCH HẤP TAKO

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  Bổ sung nhãn sản phẩm  01/10/2018 [...]

766/2018/ATTPHCM-XNCB – XÚC XÍCH CHIÊN TAKO

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  Bổ sung nhãn sản phẩm  01/10/2018 [...]