CÔNG VĂN PHÚC ĐÁP CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ V/v GIA HẠN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.

Chi tiết công văn (tải về tại đây)