Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021