HỦY THÔNG BÁO SỐ 05-20/TB-CT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông,

Công văn 53-20/CV-CTTP về việc Hủy thông báo số 05-20/TB-CT ( Xem chi tiết )