NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 02/NQ-HDQT

Số: 02/NQ-HĐQT

Giao dịch liên quan.

  • Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2023.
  • Những nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nội dung chi tiết