THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông bầu:

  • Ông HUỲNH AN TRUNG – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  • Ông THÂN NGỌC NGHĨA – thành viên Hội đồng quản trị.
  • Ông VÕ VĂN ĐÂY – thành viên Ban kiểm soát.

Bản cung cấp thông tin.

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.