THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông,

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2021 và trả tạm ứng cổ tức năm 2020 (Xem nội dung)