THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN – Số 354/TB-CNVSD

Thông báo đến Quý cổ đông,

Thông báo số 339/TB-CNVSD ngày 04/03/2022, Về ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)