THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN – Số 458/TB-CNVSD

Thông báo đến Quý cổ đông,

Thông báo số 458/TB-CNVSD ngày 12/3/2021, Về ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)