THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SÀN UPCOM (HNX)

Thông báo đến Quý cổ đông,

– Thông báo về việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom(HNX) của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (nội dung thông báo xem tại đầy).

– Các tài liệu tham khảo hồ sơ công ty:

+ Báo cáo kiểm toán 2015 (Xem)

+ Thông tin tóm tắt CholimexFood (Xem)