THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông!

Thông báo v/v hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

(Nội dung xem tại đây)