THÔNG TIN CHO QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Thông báo Quý Cổ đông thông tin về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

– Tài liệu nội dung Văn kiện Đại hội (Xem nội dung)

– Dự thảo Điều lệ (Xem nội dung)

Thông báo của HĐQT v/v đề cử HĐQT, BKS và các mẫu biểu liên quan:

– Thông báo của HĐQT v/v đề cử HĐQT, BKS (Xem nội dung).

– Biểu mẫu Đơn đề cử, ứng cử (Xem mẫu đơn).

– Mẫu Sơ yếu lí lịch (Xem Mẫu).