Kính gửi Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty CPTP Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2021.

– Nội dung thư mời họp (tải về tại đây)

– Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)

– Nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ (tải về tại đây)

– Mẫu phiếu biểu quyết (tải về tại đây)

– Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ (tải về tại đây)