THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi Quí cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2016.

Nội dung thông báo  (tải về tại đây)

Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)