THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty CPTP Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2018.

– Nội dung thư mời họp (tải về tại đây)

– Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)

– Thông báo của HĐQT  (tải về tại đây)

– Đơn đề cử ứng cử (tải về tại đây)

– Mẫu sơ yếu lí lịch  (tải về tại đây)

– Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (tải về tại đây)