THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty CPTP Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2023.

– 01. Thư mời họp (tải về tại đây)

 02. Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)

– 03. Nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ (tải về tại đây)

– 04. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ (tải về tại đây)