Văn kiện Đại hội cổ đông năm 2015

Nội dung văn kiện Báo cáo kiểm toán 2014

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 01/NQ-HĐQT

Nghị Quyết Số 01/NQ-HĐQT ngày 03/03/2015 Nội dung (tải về tại đây)

HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex Về việc hủy đăng [...]

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU

Kính gửi Quí Cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến [...]

THÔNG CÁO CHUNG CỦA CTY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) VÀ CTY NICHIREI FOODS INC. (NHẬT BẢN)

Kính gửi Quí Cổ đông. Thông cáo chung của Cty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu [...]

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Kính gửi Quí Cổ đông. Ngày 10.11.2014, Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex (Cholimexfood) [...]

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014

Biên Bản Nghị Quyết

Văn kiện Đại hội cổ đông năm 2014

Nội dung văn kiện Phụ lục