NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 02/NQ-HDQT

Số: 02/NQ-HĐQT Giao dịch liên quan. Nội dung chi tiết

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (nội [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

1/_ Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Bảng cân đối kế toán [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

1/_ Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Bảng cân đối kế toán [...]

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2023

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2023, [...]

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI CON DẤU DOANH NGHIỆP

Công bố thông tin thay đổi con dấu doanh nghiệp do con dấu sử dụng [...]

THÔNG BÁO VÀ UỶ QUYỀN NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo thay đổi nhân sự. Giấy uỷ quyền người thực hiện công bố thông [...]

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Kính gửi Quí Cổ đông, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Báo cáo tài chính quý II năm 2023

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2023 (Điều chỉnh nội dung [...]