TỔNG HỢP TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty CPTP Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2024.

– 01. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (xem tại đây)

– 02. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (xem tại đây)

– 03. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 (xem tại đây)