Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU

Kính gửi Quí Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các Quý vị cổ đông ý kiến của Hội đồng Quản trị về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Ma San:

Nội dung (tải về tại đây)