10/CHOLIMEXFOOD/2024: DẦU DẤM TRỘN SALAD

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 10/CHOLIMEXFOOD/2024:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

30/CHOLIMEX FOOD/2024: BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 30/CHOLIMEX FOOD/2024– Bản tự công bố– [...]

256-19/CV-CT: THÔNG BÁO THAY THẾ NHÃN SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 01/CHOLIMEX FOOD/2018– Bản tự công bố– [...]

305-19/CV-CT: THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÃN SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 305-19/CV-CT:01/CHOLIMEX FOOD/2018– Bản tự công bố– [...]

198/CMF: THAY NHÃN MỚI XỐT CÁ CHIÊN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 198/CMF/2023:30/CHOLIMEXFOOD/2022– Bản tự công bố– Nhãn [...]

185/CMF: HỘP GIA VỊ TRAO GỬI YÊU THƯƠNG

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 185/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

184/CMF: HỘP GIA VỊ MÓN NGON TRÒN VỊ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 184/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

10/CHOLIMEX FOOD/2023: DẦU DẤM TRỘN SALAD

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 10/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

165/CMF: HỘP QUÀ GIA VỊ TẾT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 165/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

164/CMF: HỘP QUÀ NHƯ Ý

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 164/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]