BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

1/_ Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Bảng cân đối kế toán [...]

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2023

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2023, [...]

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI CON DẤU DOANH NGHIỆP

Công bố thông tin thay đổi con dấu doanh nghiệp do con dấu sử dụng [...]

THÔNG BÁO VÀ UỶ QUYỀN NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo thay đổi nhân sự. Giấy uỷ quyền người thực hiện công bố thông [...]

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN 5

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 5 [...]

NGHỊ QUYẾT và BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Nghị quyết Đại hội [...]

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Hội đồng Quản [...]

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN – Số 354/TB-CNVSD

Thông báo đến Quý cổ đông, Thông báo số 339/TB-CNVSD ngày 04/03/2022, Về ngày đăng [...]

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 03/NQ-HDQT và Số 04/NQ-HĐQT

Số: 03/NQ-HĐQT Giao dịch liên quan. Số: 04/NQ-HĐQT Nội dung chi tiết [...]