BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

Kính gửi Quí Cổ đông, Báo cáo tài chính quý I năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Nội dung chi tiết)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

1/_ Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Bảng cân đối kế toán [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

1/_ Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Bảng cân đối kế toán [...]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Báo cáo tài chính quý II năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Nội dung chi tiết)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Báo cáo tài chính quý III năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Báo cáo tài chính quý II năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

Báo cáo tài chính quý I năm 2022